Условия за използване на онлайн аптека на http://www.gpharm.bg

 1. Настоящите общи условия за ползване („Условията”) уреждат взаимоотношенията между „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, наричано по-долу за краткост “Gpharm” като Доставчик, от една страна, и Потребителите на интернет страницата, купувачи на стоки, намиращи се на уебсайт http://www.gpharm.bg, наричани по-долу за краткост „Потребители”, от друга.

1.1 „Евгени Панайотов 2018” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205313549 адрес град Шумен, ул. „Александър Стамболийски” № 24, имейл адрес office@gpharm.bg, телефон +359886299666

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. „Евгени Панайотов 2018” ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството – аптека, находяща се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 67, с ръководител магистър-фармацевт Евгени Христофоров Панайотов, а именно Разрешение № АП – 1757 / 22.10.2018 г., издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

1.3. Сайтът www.gpharm.bg е вписан в регистъра на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, под № 30A-0330/25.05.2022 г. от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия за ползване преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Ако не приемете Условията, посочени тук, няма да разполагате с възможност да ползвате нашата Онлайн Аптека. При използване на услугите ни, достъпни без регистрация, ще бъде израз от Ваша страна, че се съгласявате с Условията.

Във връзка с предоставяните Услуги Gpharm.bg обработва лични данни съгласно Политика за защита на личните данни („Политика”), която е видима и леснодостъпна на сайта ни.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Евгени Панайотов 2018” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Доставчика Gpharm.

 1. Съгласие с условията

2.1. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общи условия“ на регистрационната бланка.  Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към Gpharm и електронните изявления от Gpharm към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

     3. Ползване услугите на сайта

3.1. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате и декларирате, че сте лице, навършило 18 години. Продажбата на лекарствени продукти от www.gpharm.bg е строго забранена за лица под 18 години (за клиенти Физически лица) !

3.2. Ползването на Услугите е възможно с регистрация и без регистрация. Използването на Услугите без регистрация ще се счита за израз на съгласие с Условията.

3.3. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 3.1.

3.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

3.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите Gpharm в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Gpharm договор.

 

 1. Отговорности

4.1. Gpharm не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на Онлайн аптеката и информацията, публикувана в нея.

4.2. Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. 

Gpharm не носи отговорност за неточности в тази листовка.

4.2. Gpharm не се ангажира с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. За установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н., се консултирайте с лекар-специалист.

4.3. При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.gpharm.bg, се препоръчва консултация с лекар или фармацевт.

4.4. Gpharm не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

4.5. Gpharm не извършва онлайн търговия на лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на Gpharm забележите нередности, моля сигнализирайте на e-mail: office@gpharm.bg

 

 1. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт http://www.gpharm.bg и всички негови подстраници.

 

Потребител/ Клиент – означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца, чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия и е навършило 18 години (за клиентите-физически лица). При съмнение относно пълнолетието на клиента-физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това.

 

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице – три имена, ЕГН, e-mail, телефон.

 

Стока – означава всеки продукт, собственост на Gpharm, предлаган в интернет страницата www.gpharm.bg. Всяка стока се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

 

Договор за продажба – договор, по силата на който Gpharm прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

      6. Технически стъпки за сключване на договор.

6.1 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Gpharm, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Gpharm стоки.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3 Договорът между Gpharm и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: http://www.gpharm.bg.

6.4 Страна по договора с Gpharm е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Gpharm.

6.5 Този договор се счита за сключен от момента на потвърждение от страна на Потребителя, направено чрез отваряне на потвърдителен линк, изпратен от Gpharm по електронна поща на Потребителя/Клиента, след направена от последния Регистрация на сайта и въвеждане на парола. В случаите на достъп до услугите на Gpharm без регистрация на сайта, то сключване на договор страните считат потвърждаването на поръчката, направена на сайта от страна на Потребителя/Клиента.

6.6 При извършване на поръчка (с Регистрация или без Регистрация на сайта), Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Gpharm има право да се свърже с Потребителя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

6.7 Gpharm не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

6.8 Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.9. Всяка изпратена чрез сайта поръчка ще бъде считана от страна на Gpharm за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на Потребителя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

 1.  Поръчка

7.1. При липса на наличност от дадена стока Gpharm си запазва правото да откаже поръчката.

7.2. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Gpharm, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Избирането на стоки/продукти от сайта става с кликване върху бутона „КУПИ”. По този начин избраната стока/продукт се добавя във виртуална „КОЛИЧКА”, в която се съдържа информация за всеки продукт, количество и цената му, както и общо дължимата сума на избраните стоки/продукти. Дадена е възможност на клиента да приложи и притежаван от него ПРОМО КОД, след което общата цена на дължимата сума ще бъде променена според промо кода на клиента.

7.3. След окончателен избор на стоки/продукти, които Клиента желае да закупи, следва да кликне върху бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.4. Необходимо е Потребителят/Клиентът да предостави данни за извършване на доставката, както и методите на плащане и доставка, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. Това може да бъде направено чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

7.5 В случай, че Gpharm не разполага с поръчан от Потребителя продукт и не може да изпълни Поръчката, то Gpharm се задължава да уведоми за това Потребителя.

7.6 Заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание се съхраняват на хартиен или електронен носител в аптеката или дрогерията за срок 5 години.

 1. Gpharm има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

8.1. Gpharm има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

– е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

– е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Gpharm;

– са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Gpharm.

 1. Цени

 

9.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Gpharm към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

9.2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

9.3 Gpharm си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

9.4 Gpharm може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Gpharm. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип, в резултат на участие в състезание или клиентско проучване или след въвеждане на ПРОМО КОД преди покупна на избраните от клиента продукти). Опцията „ПРОМО КОД” е възможност на всеки клиент/потребител да въведе предоставен му от Gpharm код за генериране на отстъпка. Предоставянето на кода е възможно да стане по различни начини, като напр. изпращане по e-mail на клиента, рекламни кампании, флайери и други.

Въвеждане на ПРОМО КОДА става след кликване на бутона „Кликнете тук за да въведете кода. След въвеждането му, следва да кликнете върху бутона „Прилагане на промо код”. Така системата ще генерира и получената от клиента отстъпка в крайната цена, дължима за плащане.

9.5. Различните видове отстъпки могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

9.6. Всеки регистриран потребител в сайта натрупва точки при всяка своя поръчка. Натрупаните точки могат да се прилагат за следващи поръчки като се намаля цената на продуктите в кошницата.

 1. Промени

 

10.1. Gpharm си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите.

10.2. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

10.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Онлайн аптеката. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Онлайн аптеката. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

 1. Плащане

11.1. Начини на плащане

11.2 При заявка за поръчка, плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • С наложен платеж при получаване на поръчката.
 • Плащане с карта.
 • Плащане на място във физическата аптека;
 • По банков път на сметка с Титуляр: „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, ЕИК205313549

IBAN: BG11IABG74771000455801

BIC:  IABGBGSF

При банка: Интернешънъл Асет Банк

 1. Доставка

  Доставка до автомат на BOX NOW

  Тегло

  Цена на доставка 

  до автомат на BOX NOW

  Покупка на стойност над 50 лв. с ДДС

  до 20 кг.

  Безплатна

  Покупка на стойност под 50 лв. с ДДС

  до 20 кг.

  ПРОМОЦИОНАЛЕН ПЕРИОД:

  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО 30.04.2024 г.

  След промоционалния период: 3,60 лв.

   * ВНИМАНИЕ! При поръчка с доставка до автомат на BOX NOW няма опция „Наложен Платеж“ с плащане в брой. Плащането на наложения платеж трябва да се направи с банкова карта през линк, който ще получите по имейл/смс при изпратена пратка.

   

  Доставка чрез куриерска фирмаSpeedy Тегло

  Цена на доставка 

  до офис на Спиди

  Цена на доставка 

  до адрес

  Доставка до физическата аптека с опцията „Вземи от място” Независимо от теглото Безплатна
  Покупка на стойност над 50 лв. с ДДС до 3 кг. Безплатна 2.00 лв.
  Покупка на стойност над 100 лв. с ДДС Независимо от теглото Безплатна 2.00 лв.
    до 1 кг. 4.99 лв. 6.90 лв.
    до 3 кг. 4.99 лв. 8.90 лв.
    до 6 кг. 7.50 лв. 13.20 лв.
    до 10 кг. 9.00 лв. 15.00 лв.
    до 20 кг. 15.50 лв. 22.00 лв.

  Условия и начини на доставка

  12.1. Gpharm се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

  12.2. Ако Потребителят е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно в склад/физическа аптека на Gpharm.

  Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следната куриерска фирма:

  Спиди – www.speedy.bg

  Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, до офис на куриерската фирма/автомат или поръчката може да се вземе от физическата аптека, находяща се в град Шумен, ул. „Васил Априлов” № 67 , освен ако в сайта не е посочено друго.

  Разходите за доставка са индивидуално посочено в табличен вид по-долу. Потребителят заплаща куриерските услуги в случай на връщане на стоки към Gpharm, освен при погрешно изпратена стока към Потребителя от Gpharm.

  Преди изпращане на поръчаната стока Gpharm има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

  Gpharm не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

  Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Gpharm си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

  Gpharm обработва поръчките в срок от 3 до 5 работни дни от извършване на поръчката, като забавяне може да се получи от проблеми с дружествата, осъществяващи логистиката, както и форсмажорни обстоятелства, свързани с Ковид кризата, налагаща забавяния и проблеми с логистиката на стоките. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

  Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

  Gpharm си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

   BOX NOW

  Наложен платеж

   

  Получателят получава съобщение от BOX NOW на мобилния телефонен номер и на имейла, които са съобщени на Подателя, или в други приложения за съобщения (включително, но не само Viber, WhatsApp), когато пощенската пратка се намира в избраната АМП, и второ съобщение най-малко 8 часа преди изтичането на срока на престой на пощенската пратка в избраната АМП.

  Всяко съобщение ще съдържа информация за избраната АМП, времето, през което пощенската пратка ще се намира в АМП, и уникален код, състоящ се от 6-8 цифри, известен само на получателя, който получателят ще въведе на клавиатурата на избраната АМП, за да отвори вратата на контейнера, в който се намира неговата пощенска пратка. Въвеждането на уникалния код на клавиатурата на избраната АМП замества подписа на получателя и представлява доказателство за получаване на пощенската пратка. Получателят се идентифицира чрез номера на мобилния си телефон в комбинация с уникалния код, поради което Подателят е отговорен за правилното предаване на BOX NOW на номера на мобилния телефон на получателя.

  Времето на престой на пощенската пратка в контейнера на избраната АМП ще бъде най-малко 48 часа, считано от съобщението за потвърждение на доставката, изпратено от BOX NOW до получателя, който период ще бъде удължен автоматично от системата безплатно за допълнителни 48 часа, в случай че пратката не е получена. При поискване от получателя периодът за престой може да се удължи безплатно с още 24 часа чрез уебсайта на BOX NOW. При изтичане на срока по предходното изречение пощенската пратка ще бъде върната на Подателя. BOX NOW предоставя на получателя възможността да влезе в уебсайта на BOX NOW от мобилен телефон или компютър, за да следи хода на доставката на поръчаната от Подателя пощенска пратка.

  При поръчка с доставка до автомат на BOX NOW няма опция „Наложен Платеж“ с плащане в брой. Плащането на наложения платеж трябва да се направи с банкова карта през линк, който ще получите по имейл/смс при изпратена пратка.

  – Всички цени са с включен ДДС;

  – Максималното допустимо тегло на една пратка е 20 кг.;

  Условия:

  „Евгени Панайотов 2018” ЕООД предоставя на своите клиенти възможност за избор на един от следните начини за доставка на поръчаните през www.gpharm.bg стоки:

  • До адрес, посочен от клиента
  • До офис на куриерска фирма Спиди или автомат на Спиди
  • До автомат на BOX NOW
  • До физическата аптека на Gpharm в град Шумен, ул. „Васил Априлов” № 67
   

  Доставки до адрес, посочен от клиента:

  „Евгени Панайотов 2018” ЕООД използва услугите на куриерска фирма Спиди за доставка на поръчаните стоки.

  В случай, че поръчката е заявена до офис на Спиди, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчката се анулира и се връща обратно на склад във „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

  Срок на доставка:

   

  • Срокът за обработка на всяка поръчка е 1-5 работни дни, за което Gpharm ще изпраща потвърдителен e-mail на Потребителя.
  • Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.
  • Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори.

  *За пратки до по-малки населени места, където куриерска фирма Спиди има конкретен седмичен график за разнос, се спазва съответният график.

  **Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

  ***Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори. Препоръчваме Ви да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на куриерска фирма Спиди.

   

  Доставки до офиси на Спиди

  При заявяване на поръчка до офис на Спиди, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка на съответната пратка в офис, в които дa приеме своята пратка. След изтичането на срока  поръчката се анулира се връща обратно на склад във „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

  За да се избегнат неволни грешки, след всяка поръчка клиентът получава известие по имейл, потвърждаващо направената поръчка, на контакти предоставени от клиента. Куриерска фирма Спиди ще изпрати на клиента мейл в момента, когато поръчката е приета в Спиди за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

  Получаване на заявени стоки от физическата аптека Gpharm:

  „Евгени Панайотов 2018” ЕООД предоставя на клиентите възможност да заявят доставка на поръчаните продукти от физическата аптека. Този начин за доставка е напълно безплатен за клиентите и дава възможност за получаване на поръчката лесно и бързо в удобно за тях време.

  Поръчка, неполучена до 14  дни от датата на доставка в аптека, се анулира и връща обратно на склад във „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

13. Връщане на продукт

13.1 На основание чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ се забранява връщането на лекарствени продукти.

13.2. Потребителят има правото да върне нелекарствени продукти в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Разходите по връщането на пратката се поемат от Потребителя. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, Gpharm се задължава да възстанови на Потребителя сумата за върнатия продукт.

13.3. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от „Евгени Панайотов 2018” ЕООД, освен ако изрично не е упоменато, че Потребителят  предпочита друг платежен метод. Платени пратки с наложен платеж от Потребителя, се връщат по банкова сметка, посочена в искането на Потребителя към Gpharm.

13.4. За да упражните правото си на отказ, трябва да Ни уведоми за своето име, адрес, телефонен номер, email, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок.

13.5. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес град. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 67 или по е-мейл: office@gpharm.bg

Стандартен формуляр за правото на отказ от онлайн покупка Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*………………………………………………………

– Номер на поръчка………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите……………………………………………………….

– Адрес на потребителя/ите…………………………………………………….

Продукт

1._________________________________________________________

2.
_________________________________________________________

3.
_________________________________________________________

4._________________________________________________________

5.
_________________________________________________________

Начин на възстановяване на дължимите суми: По банкова сметка IBAN:
_______________________________________ BIC: ___________

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на
хартия)
…………………….

– Дата………………………

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

14. Интелектуална собственост

 

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др, разположени на уебсайта на Gpharm (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Gpharm или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Gpharm, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Gpharm, Gpharm има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Gpharm.

Gpharm се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Gpharm си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Gpharm има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

15. Прекратяване и разваляне на договора

 Gpharm има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Gpharm или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

 

16. Помирителна клауза

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

17. Изменение на общите условия

Gpharm се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Gpharm в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

18. Приложимо право

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Gpharm идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

Gpharm има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

Gpharm полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Gpharm може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

19. Информация за органи, контролиращи дейността

 

Органите, регулиращи дейността на Gpharm са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Gpharm и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Дата на актуализиране: 15.01.2022 г. (дд/мм/гггг)